Projekt EÚ

Projekt EÚ

Žiadateľ:

BRIDGE – EU, s.r.o.
Prakovce 15, 055 62 Prakovce

Operačný program:

313000 – Operačný program Výskum a inovácie

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom zavedenia modernej strojárenskej výroby

Stručný popis projektu:

Cieľ projektu:
Obstaraním modernej technológie na výrobu inovovaných produktov v rámci kooperačných dodávok, zabezpečiť konkurencieschopnosť podniku a trvalo udržateľného rastu.

 

Špecifické ciele projektu:
– rozšírenie produktového portfólia spoločnosti
– zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom výroby inovovaného produktu
– zníženie energetickej náročnosti výroby produktu, zvýšenie produktivity práce a rast tržieb
– vytvorenie nových pracovných miest v súvislosti so zavádzanou technológiou a tým podpora zamestnanosti v regióne

 

Stav po realizácií projektu:
Implementáciou modernej technológie – aktivita Zníženie technologickej medzery SR, spoločnosť bude vyrábať 3 inovované produkty (merateľný ukazovateľ Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové – 3 a Počet podnikov ktoré dostávajú podporu – 1), vyvinuté vo vlastnej réžií spoločnosti. Moderná technológia umožní kvalitatívny, ale aj kvantitatívny výstup inovovaných produktov spoločnosti. Vysoká presnosť a automatické odmeriavanie dokáže udržať stabilitu výrobného procesu a tým aj zníženie nákladovosti vyrábaných inovovaných produktov v priamej súvislosti so zvýšením konkurencieschopnosti spoločnosti. Spoločnosť v rámci realizácie projektu vytvorí 1 nové pracovné miesto – merateľný ukazovateľ “Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch”.

Celkové oprávnené výdavky:

820 656,00 €

Požadovaná výška NFP:

451 360,80 €

Začiatok a koniec realizácie projektu:

5/2018 – 9/2018